Yang Style 24 Step Hand Form

24 Step Yang Style Taiji Hand Form

This is taught in the traditional Yang style.

1.                    Qi Shi                                                    Opening Stance

2.                    Ye Ma Fen Zong                                    Parting the  horse's mane

3.                    Bai He Liang Chi                                    White Crane spreads its wings

4.                    Lou Xi Ao Bu                                          Brush knee twist steps

5.                    Shou Hui Pi Pa                                       Play the guitar

6.                    Dao Juan Gong                                     Step back and repulse monkey

7.                    Zou Lan Que Wei                                  Grasp Sparrow's tail - left

8.                    You Lan Que Wei                                  Grasp Sparrow's tail - right

9.                    Dan Bian                                               Single Whip

10.                 Yun Shou                                               Wave Hands in Clouds

11.                 Dan Bian                                                Single Whip


12.                 Gao Tan Ma                                           High pat on horse

13.                 You Deng Jiao                                       Right heel kick

14.                 Shuang Feng Quan Er                           Strike ears with fists

15.                 Zhuan Shen Zou Deng Jiao                   Turn around left heel kick

16.                 Zou Xia Shi Du Li                                    Snake creeps down/Squatting single whip left

                        Jin Ji Du Li                                            Golden rooster stands on one leg left

17.                 You Xia Shi Du Li                                    Snake creeps down/Squatting single whip right

                        Jin Ji Du Li                                            Golden rooster stands on one leg right

18.                 Yu Nu Chuan Suo                                  Fair lady weaves the shuttle

19                  Hai Di Zhen                                            Pick up needle from sea bottom

20                  Shan Tong Bei                                       Fan through back

21                  Zhuan Shen Ban Lan Chui                     Turn around block, parry and punch

22                  Ru Feng Si Bi                                         Apparent close up

23                  Shi Zi Shou                                            Cross hands

24                  Shou Shi                                                Closing form